Παραδοτέο 4

Διδασκαλία της κριτικής σκέψης μέσω της φιλοσοφίας και της τέχνης

Παραδοτέο 4

Παραδοτέο 4

Εκπαίδευση για νέους εργαζόμενους, που είναι ένα μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης που παρέχει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές για το πώς οι εργαζόμενοι με νέους και οι οργανώσεις τους μπορούν να αναπαράγουν και να προσαρμόζουν τους πόρους του BeAC στην εργασία τους. Το διαδικτυακό μάθημα θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε όλες τις χώρες εταίρους.

Η ηλεκτρονική εκπαίδευση θα αντληθεί από προηγούμενα αποτελέσματα έργων και πιλοτική εφαρμογή και θα περιέχει πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των αποτελεσμάτων του έργου (1-2-3) σε ανεπίσημο περιβάλλον. Θα περιλαμβάνει, εκτός από κάποιο υπόβαθρο για την κριτική σκέψη, τη σύνδεσή της με την ενεργό συμμετοχή του πολίτη και μια εξήγηση της λογικής πίσω από την ανάπτυξη των διαφορετικών αποτελεσμάτων πνευματικών έργων (PR1-2-3) πρακτικές προτάσεις που βασίζονται στην εμπειρία των επαγγελματιών που εμπλέκονται στο πιλοτικό τρόπο εφαρμογής του προγράμματος με επιτυχία, χρήση των εργαλείων και προσαρμογή τους στο διαφορετικό πλαίσιο της χώρας. Οι εταίροι θα επιδιώξουν να καλύψουν μια πλήρη διαδικασία υλοποίησης και θα παράσχουν βασικές γνώσεις σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης, υλοποίησης και αξιολόγησης των εργαστηρίων από τους εργαζόμενους με νέους. Η ηλεκτρονική εκπαίδευση θα έχει σπονδυλωτή προσέγγιση, έτσι ώστε οι οργανισμοί να μπορούν να εργαστούν μέσω του μαθήματος βήμα προς βήμα για να αναπτύξουν μια πλήρη εφαρμογή ή να εξερευνήσουν τις ενότητες που είναι πιο σχετικές με αυτούς. Η ηλεκτρονική εκπαίδευση θα έχει μια πολύ πρακτική προσέγγιση, βασισμένη σε πληροφορίες σύντομου κειμένου, μεγάλη χρήση σχημάτων, διαγραμμάτων και άλλων δυναμικών σχημάτων, χρήση συμβουλών και μαρτυριών των συμμετεχόντων και μεγάλη χρήση ασκήσεων, πολυμέσων και γραφιστικής για να είναι περισσότερο ελκυστική.