Partnerstvo

Konzorcijum

Fundatia de Sprijin Comunitar - FSC
Romania
Coordinator
K.S.D.E.O. EDRA
Greece
IASIS
Greece
ANZIANI E NON SOLO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
Italy
ASOCIATIA HABILITAS
Romania
CEDEUM - CENTER FOR DRAMA IN EDUCATION AND ART
Serbia
REDIAL PARTNERSHIP CLG
Ireland

Fundatia de Sprijin Comunitar – FSC

FSC je neprofitna organizacija registrovana 1997. godine u Bakau, Rumuniji; FSC nema političku ili versku pripadnost i ima status javnog komunalnog dobra.

Vizija organizacije: stvoriti svet u kome se poštuju ljudska prava i gde ljudi imaju pristup adekvatnim, visokokvalitetnim uslugama koje pružaju profesionalci u sopstvenoj zajednici.

Misija organizacije:

 • da podrži najugroženije ljude u zajednici kroz socijalne, medicinske i obrazovne programe;
 • da podigne svest javnosti o potrebama tih ljudi;
 • da promoviše razvoj lokalnih zajednica;
 • da podstakne partnerstvo između vladinog, nevladinog i privatnog sektora.

Vrednosti organizacije:

 • poštenje
 • odgovornost
 • poštovanje korisnika
 • altruistički pristup

Sa timom od 130 zaposlenih i 250 volontera godišnje opslužujemo preko 5.000 ljudi kroz medicinske, socijalne i obrazovne usluge,

Nudimo:

Integrisane usluge za starije osobe:

 • Usluge kućne nege u ruralnim oblastima: 10 zajednica koje se nalaze na istoku okruga Bacau
 • Usluge kućne nege: grad Bakau
 • Dnevni boravak Dr.Stefan Ciobanu (“Speranta”) za aktivne starije osobe
 • Milli’s Village of the Seniors

Integrisane usluge za decu i porodice u nepovoljnom položaju

 • „Klub sa lepkom“: dnevni centri, medicinske, socijalne i obrazovne usluge u ruralnim oblastima
 • „Centar Mozaik” Bakau: Podrška porodicama – socijalne usluge za siromašne porodice i njihovu decu
 • IMPART – umetnička terapija u zajednici kroz kombinovane umetnosti
 • Program volontiranja – radimo sa 250 mladih srednjoškolaca u društvenim službama

Fundatia de Sprijin Comunitar (FSC) je akreditovani pružalac usluga za ugroženu decu i stariju populaciju kojoj je potrebna pomoć.

FSC je takođe licencirani pružalac obuke za „kućnu negu“, socijalni rad i kombinovane umetnosti za rad sa osobama sa posebnim potrebama.

Takođe posedujemo akreditaciju za pružaoca usluga savetovanja i zapošljavanja.

IASIS

IASIS is non-governmental, non-profit organization active in the field of Social IASIS je nevladina, neprofitna organizacija aktivna u oblasti socijalne inkluzije, mentalnog zdravlja i deinstitucionalizacije, koja aktivno učestvuje u psihijatrijskoj reformi koju promovišu Ministarstvo zdravlja i Socijalna Solidarnost i Evropska unija. IASIS ima zvaničnu registraciju kao privatna neprofitna organizacija. Glavni cilj organizacije je da pruži psihosocijalnu podršku i obrazovanje ljudima koji su isključeni iz društva ili su u opasnosti od isključenja i odraslim profesionalcima u humanitarnoj oblasti.

IASIS je sa pripremnim radnjama počeo 2005. godine. Prvi stambeni objekat, pansion za 15 osoba sa mentalnim invaliditetom, počeo je sa radom 2006. godine, a 2. pansion sa još 15 osoba počeo je sa radom 2018. Godine 2008. aktivnosti NVO IASIS u polju deinstitucionalizacije su proširene Dnevnim centrom za osobe sa psihosocijalnim problemima (po 80 osoba svake godine) i 2 sigurne kuće sa po 4 stanara sa problemima mentalnog zdravlja. Organizacioni ciklus deinstitucionalizacije kulminirao je 2014. godine stvaranjem Socijalne zadruge u 7. psihijatrijskom sektoru pod nazivom „Arhipelag“.

U narednim godinama, NVO IASIS je proširila svoje aktivnosti nudeći usluge i drugim ranjivim grupama:

 1. Beskućnici (60 sigurnih kuća u ponudi za smeštaj beskućnika, usluge savetovanja i obuke na radnom mestu, uz podršku socijalnog preduzeća DIKEOMA)
 2. Tražioci azila/izbeglice (70 porodica, domaćinstvo za 350 tražilaca azila, hostel za 20 tinejdžera bez pratnje,

Služba psihosocijalne podrške od 2.500 osoba)

 1. Deca u riziku (Hostel za 100 dece / žrtava rata)
 2. Zlostavljane žene (Podrška za 200 žena)
 3. Nezaposlena lica (Podrška za 90 lica)
 4. Mladi u riziku od socijalne isključenosti/Mladi prestupnici (POVEŽITE SVOJ GRAD Omladinski centri, Radna grupa protiv nasilja „Ailios“).

Organizacija je takođe razvila snažnu mrežu širom Evrope, kroz koju je osmišljeno i sprovedeno na desetine istraživačkih i obrazovnih programa u kontekstu evropskih i nacionalnih okvira (Erazmus+, Life Long Learning, EAA grantovi, EFM itd.). Poslednji korak ka uspostavljanju NVO IASIS kao integrisanog centra za psihosocijalno obrazovanje i obuku je njena sertifikacija kao VET centra od strane Grčke nacionalne organizacije za akreditaciju, proces koji garantuje organizaciju kao instituciju za profesionalni razvoj i korisnika i profesionalaca.

IASIS je bio uključen u brojne evropske projekte koji imaju za cilj razvoj kapaciteta za samu organizaciju, za osoblje i volontere i za korisnike. Štaviše, bili smo uključeni u brojne evropske projekte kako bismo podržali omladinske radnike i osoblje da razviju svoje profesionalne kompetencije i postanu dovoljno vešti da se nose sa izazovima u radu sa mladima.

Organizacija pruža usluge mladim ljudima koji se suočavaju sa psiho-socijalnim i obrazovnim poteškoćama sa nekoliko simptoma, kao što su:

 1. Mladi koji napuštaju školu.
 2. Mladi prestupnici: mladi koji se predaju ilegalnim aktivnostima. IASIS poslednjih godina sarađuje sa Grčkom kancelarijom za uslovnu kaznu za maloletnike u cilju podrške rehabilitaciji mladih prestupnika, koji se bave pitanjima kao što su: depresija, upravljanje besom i konfliktom, nisko samopoštovanje, problemi profesionalne orijentacije.

Iskustvo koje je IASIS stekao kroz projekte EU dovelo je do stvaranja IASIS VET centra, koji ima cilj da svoje znanje ponudi javnosti kroz programe obuke.

Aktivnosti i projekti koji nude mogućnosti za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama su:

 1. Omladinski centri „Poveži svoj grad“ pod okriljem IASIS-a, kao dobrovoljne organizacije čija je osnovna svrha da ponudi mogućnosti za kreativne kurseve stručnog obrazovanja, orijentaciju za zapošljavanje i socijalizaciju mladih od 15 do 30 godina, većinom sa posebnim socioedukativnim potrebama.
 2. Projekat YOUROTRIP ima za cilj da podstakne učešće mladih u demokratskom životu, kao i izgradnji kapaciteta omladinskih radnika za podršku angažovanja mladih.
 3. Projekat AMORAY, koji predlaže program obuke i razvoja za omladinske radnike, sa ciljem da prepozna njihovu ulogu u pružanju usluga mentalnog zdravlja mladim migrantima, izbeglicama i tražiocima azila.
 4. Projekat APOFEU 2.0 koji se fokusira na jedan od najvećih izazova EU: postizanje integracije migranata i manjinske omladine.

ANZIANI E NON SOLO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE

IASIS je nevladina, neprofitna organizacija aktivna u oblasti socijalne inkluzije, mentalnog zdravlja i deinstitucionalizacije, koja aktivno učestvuje u psihijatrijskoj reformi koju promovišu Ministarstvo zdravlja i Socijalna Solidarnost i Evropska unija. IASIS ima zvaničnu registraciju kao privatna neprofitna organizacija. Glavni cilj organizacije je da pruži psihosocijalnu podršku i obrazovanje ljudima koji su isključeni iz društva ili su u opasnosti od isključenja i odraslim profesionalcima u humanitarnoj oblasti.

IASIS je sa pripremnim radnjama počeo 2005. godine. Prvi stambeni objekat, pansion za 15 osoba sa mentalnim invaliditetom, počeo je sa radom 2006. godine, a 2. pansion sa još 15 osoba počeo je sa radom 2018. Godine 2008. aktivnosti NVO IASIS u polju deinstitucionalizacije su proširene Dnevnim centrom za osobe sa psihosocijalnim problemima (po 80 osoba svake godine) i 2 sigurne kuće sa po 4 stanara sa problemima mentalnog zdravlja. Organizacioni ciklus deinstitucionalizacije kulminirao je 2014. godine stvaranjem Socijalne zadruge u 7. psihijatrijskom sektoru pod nazivom „Arhipelag“.

U narednim godinama, NVO IASIS je proširila svoje aktivnosti nudeći usluge i drugim ranjivim grupama:

 1. Beskućnici (60 sigurnih kuća u ponudi za smeštaj beskućnika, usluge savetovanja i obuke na radnom mestu, uz podršku socijalnog preduzeća DIKEOMA)
 2. Tražioci azila/izbeglice (70 porodica, domaćinstvo za 350 tražilaca azila, hostel za 20 tinejdžera bez pratnje,

Služba psihosocijalne podrške od 2.500 osoba)

 1. Deca u riziku (Hostel za 100 dece / žrtava rata)
 2. Zlostavljane žene (Podrška za 200 žena)
 3. Nezaposlena lica (Podrška za 90 lica)
 4. Mladi u riziku od socijalne isključenosti/Mladi prestupnici (POVEŽITE SVOJ GRAD Omladinski centri, Radna grupa protiv nasilja „Ailios“).

Organizacija je takođe razvila snažnu mrežu širom Evrope, kroz koju je osmišljeno i sprovedeno na desetine istraživačkih i obrazovnih programa u kontekstu evropskih i nacionalnih okvira (Erazmus+, Life Long Learning, EAA grantovi, EFM itd.). Poslednji korak ka uspostavljanju NVO IASIS kao integrisanog centra za psihosocijalno obrazovanje i obuku je njena sertifikacija kao VET centra od strane Grčke nacionalne organizacije za akreditaciju, proces koji garantuje organizaciju kao instituciju za profesionalni razvoj i korisnika i profesionalaca.

IASIS je bio uključen u brojne evropske projekte koji imaju za cilj razvoj kapaciteta za samu organizaciju, za osoblje i volontere i za korisnike. Štaviše, bili smo uključeni u brojne evropske projekte kako bismo podržali omladinske radnike i osoblje da razviju svoje profesionalne kompetencije i postanu dovoljno vešti da se nose sa izazovima u radu sa mladima.

Organizacija pruža usluge mladim ljudima koji se suočavaju sa psiho-socijalnim i obrazovnim poteškoćama sa nekoliko simptoma, kao što su:

 1. Mladi koji napuštaju školu.
 2. Mladi prestupnici: mladi koji se predaju ilegalnim aktivnostima. IASIS poslednjih godina sarađuje sa Grčkom kancelarijom za uslovnu kaznu za maloletnike u cilju podrške rehabilitaciji mladih prestupnika, koji se bave pitanjima kao što su: depresija, upravljanje besom i konfliktom, nisko samopoštovanje, problemi profesionalne orijentacije.

Iskustvo koje je IASIS stekao kroz projekte EU dovelo je do stvaranja IASIS VET centra, koji ima cilj da svoje znanje ponudi javnosti kroz programe obuke.

Aktivnosti i projekti koji nude mogućnosti za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama su:

 1. Omladinski centri „Poveži svoj grad“ pod okriljem IASIS-a, kao dobrovoljne organizacije čija je osnovna svrha da ponudi mogućnosti za kreativne kurseve stručnog obrazovanja, orijentaciju za zapošljavanje i socijalizaciju mladih od 15 do 30 godina, većinom sa posebnim socioedukativnim potrebama.
 2. Projekat YOUROTRIP ima za cilj da podstakne učešće mladih u demokratskom životu, kao i izgradnji kapaciteta omladinskih radnika za podršku angažovanja mladih.
 3. Projekat AMORAY, koji predlaže program obuke i razvoja za omladinske radnike, sa ciljem da prepozna njihovu ulogu u pružanju usluga mentalnog zdravlja mladim migrantima, izbeglicama i tražiocima azila.
 4. Projekat APOFEU 2.0 koji se fokusira na jedan od najvećih izazova EU: postizanje integracije migranata i manjinske omladine.

EDRA

‘Društveno-kooperativne aktivnosti za ugrožene grupe – EDRA’ je neprofitna organizacija koja posluje u oblasti mentalnog zdravlja i mentalne zaostalosti od 2001. godine, sa ciljem promocije mentalnog zdravlja, odbrane prava ranjivih grupa i podizanja svesti o pitanjima koja se tiču mentalnog zdravlja.

Član je Registra transparentnosti Evropske unije, Nacionalnog registra organizacija civilnog društva privatnog sektora, Posebnog registra dobrovoljnih nevladinih organizacija i Registra kulturnih organizacija Ministarstva kulture. Takođe je član uglednih mreža kao što su Evropska mreža aktivnog života za mentalno zdravlje, u kojoj je trenutno predsednik odbora, Evropske federacije ljudi sa mentalnim bolestima, „ARGO” Federacije organizacije za psiho-socijalnu rehabilitaciju i mentalnog zdravlja u Grčkoj i Federacije dobrovoljnih nevladinih organizacija Grčke. U cilju obezbeđivanja kvaliteta i efikasnosti pruženih usluga, organizacija zapošljava više od 130 zaposlenih, koji su specijalizovani za svoju delatnost i dele kulturu i vrednosti koje proizilaze iz njene vizije. Od početka svog rada, EDRA je pružila usluge za više od 1800 korisnika. Organizacija je usvojila holistički pristup koji je sada postao dominantan model u pogledu aktivnih politika mentalnog zdravlja u Evropskoj uniji:

– U pogledu sadržaja, uključuje sveobuhvatne sisteme koji se fokusiraju na prevenciju, lečenje, rehabilitaciju i socijalnu integraciju (borba protiv društvene stigme).

– Međusektorski pristup se smatra neophodnim – umetnost, sport, zapošljavanje, zastupanje prava pacijenata, regionalni razvoj itd. treba da doprinesu na odlučujući način.

– Na operativnom nivou, koristi se holistički pristup koji se nastaje sinergijom između nacionalnih zdravstvenih sistema (centralna vlada), Zajednice (lokalne uprave), Naučne zajednice, privatnog sektora, civilnog društva i naravno, korisnika usluga ustanova mentalnog zdravlja i njihove porodice.

EDRA posluje u sledećim sektorima:

 1. Mentalno zdravlje: vođenje dve jedinice psiho-socijalne rehabilitacije (pansioni) kao i podržani program sa dve sigurne kuće poluautonomnog smeštaja
 2. Mentalna zaostalost: vođenje Doma za život uz podršku „Nefeli” za osobe sa Daunovim sindromom i umerenim ili teškim intelektualnim invaliditetom koji se javlja zajedno sa znacima autizma.
 3. Dete i porodica: vođenje šest centara za decu i adolescente sa poteškoćama u učenju uzrasta između 3 i 17 godina u regionu Atika.
 4. Ugrožene društvene grupe: sprovođenje nacionalnih programa „Društvena struktura protiv siromaštva“ i „Stanovanje i reintegracija“.

Takođe je veoma aktivna u EU projektima, koordinirajući više velikih projekata u okviru programa Erazmus+ (KA2, Sport) i Creative Europe (kultura), a takođe je učestvovala i u brojnim projektima kao partner. Prioriteti ovih projekata prvenstveno se tiču:

 • Prevencija mentalnih bolesti, kao i terapija i rehabilitacija osoba koje pate od mentalnih bolesti na različite načine (sport, kultura, digitalne veštine itd.)
 • Uključivanje socijalno isključenih i marginalizovanih grupa u naša društva i njihova integracija u lokalne zajednice na različite načine.
 • Ublažavanje nejednakosti u obrazovanju, pružanjem šanse ugroženim grupama da steknu neophodne veštine i kompetencije za ulazak na tržište rada. EDRA takođe ima veliko iskustvo kada je u pitanju obuka jer vodi Centar za celoživotno obrazovanje. Tokom godina, ponudila je svoje usluge stotinama pripravnika, vodeći kurseve za profesionalce iz oblasti mentalnog zdravlja, socijalne radnike, umetnike, edukatore za odrasle, IT stručnjake, logopede i radne terapeute, socijalne preduzetnike i mnoge druge.

EDRA ima veliko iskustvo u upravljanju i koordinaciji projekata na nacionalnom i nivou EU, fokusirajući se na podršku različitim grupama u nepovoljnom položaju, uključujući niskokvalifikovane ljude, osobe sa invaliditetom, NEET-e (Not in Education, Employment, or Training), migrante i pripadnike manjinskih etničkih grupa, u pogledu izgradnje/unapređenja njihovih veština i kapaciteta, zapošljivosti, a samim tim i njihove socijalne uključenosti i integracije u tržište rada i društvo. Takođe ima iskustvo u programima razmene mladih jer je implementirala više njih u sektorima Evropskog volonterskog servisa i Erazmus+ KA1. Osobe uključene u ovaj projekat doneće dragocenu ekspertizu, jer su koordinirali velike projekte u različitim okvirima (KA2, Erazmus+ Sport, Kreativna Evropa, REC, itd.) i upoznati su sa mehanizmom i neophodnostima procedura. Pored toga, oni imaju naučnu pozadinu potrebnu u vezi sa ciljevima predloga na nacionalnom i evropskom nivou.

 

HABILITAS Association

Udruženje HABILITAS je nevladina organizacija osnovana 2007. godine sa ciljem da doprinese razvoju obrazovanja odraslih. Habilitas pruža profesionalnu obuku odraslih i sprovodi projekte i programe u obrazovanju i društvenim inovacijama, na nacionalnom i evropskom nivou. Habilitas kontinuirano razvija programe obuke za mlade u teškim situacijama, starije osobe, mlade i odrasle negovatelje porodice, mlade i odrasle profesionalne negovatelje, volontere, osobe u nepovoljnom položaju, prema njihovim identifikovanim potrebama (volontiranje, lični razvoj, usavršavanje prakse, komunikacijske vještine, unapređenje ličnih veština, ljudskih prava, suzbijanje govora mržnje, identifikovanje i sprečavanje zlostavljanja starijih) i učestvovalo je u izradi nekoliko javnih politika (u oblasti volontiranja i u oblasti javnih socijalnih usluga). Asociatia Habilitas CRFP radi na projektima usmerenim na unapređenje kvaliteta života različitih kategorija stanovništva, na stimulisanje socio-profesionalne integracije ugroženih i marginalizovanih osoba i na podizanje svesti o društvenim pitanjima. U kontinuiranom razvoju, Habilitas je realizovao nekoliko projekata na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou i uspostavio snažnu saradnju i partnerstvo sa lokalnim i nacionalnim javnim vlastima, drugim nevladinim organizacijama, sindikatima, volonterskim centrima i agencijama za zapošljavanje. Habilitas je realizovao projekte iz oblasti socijalne inkluzije mladih u nepovoljnom položaju (C.R.E.A.T.I.V. i Care to Entrepreneurship), sa ciljem osnaživanja ugroženih mladih ljudi da se uključe u akcije zajednice, volontiranje i socijalno preduzetništvo.

Habilitas je bio uključen u brojne evropske projekte kako bi podržao mlade ljude i osoblje da razviju svoje profesionalne kompetencije i postanu dovoljno vešti da se nose sa izazovima u radu sa mladima.

Aktivnosti i iskustvo koji su relevantni za ovaj projekat:

 1. Kreativna drama za obuku mladih volontera u međugeneracijskim okruženjima za učenje (C.R.E.A.T.Y.V.), projekat Erazmus+ kojim koordinira Habilitas. Cilj CREA.T.I.V. projekta je bio da se mladim ljudima (18-25 godina) sa manje mogućnosti pruži prilika za neformalno učenje kroz mentorski/međugeneracijski program obuke u oblasti volontiranja, koristeći kreativnu dramu, i na taj način podstičući građanski angažman mladih i društvenu inkluziju . Takođe, ovaj program je razvio građanske veštine i društvenu inkluziju mladih kroz edukaciju o volontiranju i kombinovanoj mobilnosti mladih, kao i kompetenciju edukatora u ovoj oblasti. Konačno, doprineo je politikama za obuku mladih u oblasti volontiranja
 2. Briga do preduzetništva (C2E): C2E je bio transnacionalni projekat vođen mladima koji je razvio, testirao i implementirao inovativne prakse u veoma zanemarenoj oblasti u oblasti podrške mladima. Odgovarajući na prioritete Lisabonske agende i strategije Evropa 2020 koja tretira preduzetništvo kao ključnu komponentu pametnog, održivog i inkluzivnog rasta, C2E je ciljao mlade negovatelje uzrasta od 18-30 godina sa posebnim fokusom na žene iz porodica sa niskim primanjima. Ovaj projekat je usvojio metodologiju vođenu mladima koja pomogla pri konstruisanju i implementiranju dobro testiranih i repliciranih nastavnih planova i programa za obrazovanje i obuku kako bi se razvile praktične, kreativne i preduzetničke veštine mladih negovatelja i kako bi im se omogućilo da postanu samouvereni i uspešni mladi preduzetnici.

Centre for Drama in Education and Art CEDEUM

Centar za dramu u edukaciji i umetnosti CEDEUM je osnovan 1999. godine kao nevladino i neprofitno udruženje sa ciljem da realizuje i podrži projekte i inicijative iz oblasti kreativnog obrazovanja, drame i umetnosti koji za cilj imaju razvoj naše zemlje i regiona kao slobodnog, otvorenog i demokratskog društva, gde se ljudska prava poštuju u svakom segmentu. Sastoji se od efikasnog i dobro organizovanog tima stručnjaka za dramu, psihologiju i sociologiju, kao i veliki broj volontera zainteresovanih da pomognu u realizaciji naših programa i na taj način steknu nove veštine i prakse.

Tokom poslednjih godina izrasli smo u platformu i mrežu koja uključuje hiljade mladih ljudi koji su prošli kroz naše programe i projekte, uključujući i njihove nastavnike i mentore, osnažujući ih da postanu snažni nosioci promena i tolerancije. CEDEUM je poznat po tome što podržava dramsko obrazovne i umetničke aktivnosti u lokalnim zajednicama kao modele dobre prakse međusobnog angažovanja i mobilisanja svih zainteresovanih strana u implementaciju, praćenje javnih potreba u programima od javnog interesa u oblastima obrazovanja, kulture i socijalne brige, promocije ljudskih i manjinskih prava i održivog razvoja.

Cilj nam je da uspostavimo veze sa drugim udruženjima pozorišnih umetnika i drugih stručnjaka u cilju razmene iskustava i neposrednog saradničkog rada i prakse, a duboko smo se bavili edukacijom pozorišnih umetnika i drugih stručnjaka za primenu drame u njihovom neposrednom profesionalnom angažmanu, posebno sa decom i mladima. Uključujemo se u javno zalaganje za sistematsko unapređenje uloge i položaja inovativnih, kreativnih i participativnih aktivnosti i metoda rada u oblastima obrazovanja, kulture i drugim društvenim oblastima.

CSO Centar za dramu u obrazovanju i umetnosti CEDEUM je osnovan 29. oktobra 1999. godine, ali njegovi osnivači već više od trideset godina kontinuirano rade kao promoteri inovativnih, kreativnih i participativnih pristupa u oblasti drame/pozorišta i obrazovanja. CEDEUM je nastao iz dramskog programa koji je realizovan i razvijen u Kulturnom centru Stari grad u Beogradu.

CEDEUM je udruženje koje okuplja pozorišne umetnike, dramske pedagoge, nastavnike, kao i kulturne radnike, psihologe, socijalne radnike i druge umetnike i stručnjake zainteresovane za zajednički rad i razmenu iskustava na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. CEDEUM ima široku mrežu saradnika, kako iz Beograda, tako i iz cele zemlje.

Stručnost osoblja uključuje:

-Organizacija i realizacija festivala, simpozijuma i pokazivanja dobre prakse u oblasti umetničkog obrazovanja

-Obuka i rad sa učenicima, decom i omladinom na dramskom i plesnom obrazovanju i stvaralaštvu

-Razvoj projekata i aktivnosti prikupljanja sredstava

-Obuka za nastavnike, umetnike i druge u oblasti umetnosti, a takođe i team building, mir, inkluzija, različitost

-Specifična znanja iz oblasti umetnosti i kreativnosti u obrazovanju

-Saradnja sa univerzitetima na postdiplomskim kursevima

-Razvijanje, implementacija i istraživanje novih metodologija u oblastima dramskog i plesnog obrazovanja

-Savetovanje učenika, nastavnika, roditelja i kreatora polisa

Redial

Redial je inovativna i napredna dobrovoljna organizacija i organizacija sektora zajednice koja radi na polju socijalne inkluzije sa sedištem u Dablinu i radi u različitim zajednicama u Irskoj.

REDIAL je kolektiv praktičara koji su se okupili da podele i maksimiziraju svoje bogatstvo iskustva, iskoriste svoje veštine i sarađuju zajedno na razvoju, implementaciji i evaluaciji inovativnih projekata i metodologija u okviru učenja, zapošljivosti, preduzetništva, aktivnog građanstva, migracije, razvoja zajednice i socijalne kohezije. Naš stručni tim angažuje i podržava pojedince da razviju veštine i ostvare svoj potencijal i podržavaju organizacije da izgrade svoje kapacitete, kontinuirano unapređuju svoju praksu i otvore nove tokove prihoda od osnovnog do evropskog nivoa.

Naš tim kvalifikovanih stručnjaka dolazi iz različitih oblasti i uključuje savetovanje o karijeri i zapošljavanju, obrazovanje u zajednici, obuku, zdravlje, socijalne radnike, psihologe, sociologe, započinjanje poslovanja i privatni sektor i jednakost i raznolikost i podržava se dobrim projektnim i finansijskim upravljanjem. Vizija REDIAL-a je da stvori inkluzivne zajednice za učenje koje osnažuju učenike iz svih sredina da razviju veštine, prevaziđu prepreke za inkluziju i ostvare svoj potencijal.

Na nivou EU i na lokalnom nivou, osoblje i volonteri REDIAL-a imaju bogato iskustvo u pružanju podrške pojedincima iz nepovoljnog okruženja da u potpunosti učestvuju u društvu kroz učenje.

Članovi osoblja imaju iskustvo u vođenju programa volonterskog mentorstva koji podržavaju članove zajednice, uključujući etničke manjine, izolovane pojedince, osobe sa problemima mentalnog zdravlja i bivše prestupnike sa ciljem da oni razviju svoje veštine i kompetencije u zapošljavanju i samozapošljavanju.

Naš tim je razvio i vodio niz programa koji podržavaju isključene osobe da ostvare svoj potencijal na tržištu rada. Osoblje REDIAL-a ima veliko iskustvo u radu na transnacionalnim projektima – iskustvo uključuje:

 • Mentorske programe posebno vezane za zapošljavanje i preduzeća
 • Podršku izbeglicama i migrantima kroz umetnost i kreativnu podršku preseljenju
 • Učenje u zajednici za zdravlje i dobrobit uključujući aktivno starenje
 • Promovisanje rodne ravnopravnosti i različitosti
 • Promovisanje inovativnih praksi u okviru preseljenja i podrška bivšim prestupnicima kako u pritvoru tako i u zajednici
 • Obuku i validaciju za učenike u nepovoljnom položaju
 • Karijerno vođenje i savetovanje.+
 • Razvoj radne snage i izgradnju organizacionih kapaciteta

Iako je REDIAL nova organizacija, naše osoblje ima postojeća jaka partnerstva sa EU i iskustvo u razvoju i prilagođavanju inovativnih programa učenja i povezanih materijala. Osmišljavamo naše programe kako bi osnažili ljude iz siromašnih sredina da ostvare svoj potencijal kroz učenje.

REDIAL tim je razvio i implementirao programe učenja i učešća u zajednici koji se fokusiraju na lični i društveni razvoj pojedinaca, kao i na razvoj zajednice u kojoj žive. Razumemo važnost razvoja kapaciteta članova zajednice za dobrobit cele zajednice.

REDIAL projekti imaju za cilj da podignu glas onih koji su često nedovoljno zastupljeni u donošenju odluka i izloženi riziku od socijalne isključenosti. Cilj nam je da osnažimo ljude i omogućimo im da donesu informisane odluke kako bi živeli smislenim životom. Bilo kroz učešće u projektima širom EU, ili kroz lokalna partnerstva, nastojimo da zacementiramo socijalne potrebe ljudi u Irskoj i Evropi, posebno onih u ranjivim situacijama.

REDIAL tim ima ogromno iskustvo u učešću i vođenju transnacionalnih partnerstava u oblasti učenja i socijalne inkluzije.

Snažno podstičemo ljude da učestvuju u svojim zajednicama kroz učenje i volontiranje, kako bi proširili svoje vidike, razvili svoje veštine ili ostvarili svoj potencijal kroz zapošljavanje i preduzetništvo. Mi smo strastveni u vezi sa uticajem inkluzivnog celoživotnog učenja i razumemo važnost koju obrazovanje, zapošljavanje i povezanost sa zajednicom imaju na dobrobit i inkluziju osobe.

Mi ugrađujemo ovaj etos i filozofiju kroz naše koprodukcijske metode koje koristimo tokom našeg rada za izradu modula za obuku i učenje, izvještaja o istraživanju i konsultacijama, preporukama za politiku, i metodologijama i platformama za obuku i učenje, online i uživo. Za nas koprodukcija znači okupljanje učenika, praktičara u obrazovanju i drugih zainteresovanih strana i pronalaženje zajedničkih rešenja kroz ravnopravno partnerstvo u procesu.