Rezultate projekta

Project Result 1

The Be Active, be a Citizen workshop programme based on the philosophy for community (P4C)

Project Result 1

Budi aktivan, budi građanin program radionica zasnovan na metodologijama filozofije zajednice (P4C), koji ima za cilj da podrži mlade osobe da razviju / ojačaju svoje veštine kritičkog razmišljanja u vezi sa ekološkim građanstvom , demokratsko građanstvo na nivou EU i socijalno građanstvo.

Prema metodi koja se zasniva na čitanju – ispitivanju – diskusiji, za svaku od ovih tema partneri će razviti materijale koji će olakšati i voditi sesije, po principu skele. Prije svega, izradit će se uvod sa teorijskim i osnovnim informacijama u vezi sa temom sesije, kako bi se ista kontekstualizirala u okviru cilja BeAC projekta. Zatim će se razviti poticaji za pokretanje diskusije: očekujemo da budu ad hoc napisane priče, ali mogu poprimiti i oblik videa ako se smatraju korisnijim za konačni cilj. Drugo, za svaku temu će se izraditi vježbe i planovi diskusije koji odgovaraju na bazi 1 prema 1 konceptima navedenim u stimulusu. Konačno, bit će uključeni prijedlozi kako se nositi s dijelom za diskusiju. Konačni rezultat će biti priručnik o tome kako implementirati sesije Filozofije za zajednicu sa tinejdžerima i mladim odraslima o ove tri teme u neformalnom obrazovnom kontekstu. Cilj ovog alata je da omladinskim radnicima i drugim stručnjacima koji rade s mladima pruži praktične instrumente koji ih mogu voditi u implementaciji P4C programa za razvoj vještina kritičkog mišljenja. Iako je samostalan alat, izvještaj također dopunjuje rezultate projekta 2 i 3 jer se može koristiti kao dio šireg obrazovnog programa.

Project Result 2

PR2: budi aktivan/a, budi građanin/ka: Radionice veštog razmišljanja za adolescente i mlade odrasle

Project Result 2

PR2: budi aktivan/a, budi građanin/ka: Radionice veštog razmišljanja za adolescente i mlade odrasle: inovativni program zasnovan na umetnosti koji omladinski radnici i profesionalci mogu primeniti sa mladima kako bi oni razvili svoje veštine kritičkog mišljenja. Obrazovni programi PR1 i PR2 biće pilotirani sa mladima u svim partnerskim zemljama.

Originalna metoda Artful Thinking ima za cilj da pomogne nastavnicima da koriste dela vizuelne umetnosti i muzike na načine koji jačaju mišljenje i učenje učenika. Ciljevi ovog programa su da se pomogne nastavnicima da stvore veze između umetničkih dela i nastavnog plana i programa, i da se pomogne nastavnicima da koriste umetnost kao snagu za razvijanje misaonih dispozicija učenika. Koristeći umetnikovu paletu kao centralnu metaforu, „paleta“ Artful Thinking se sastoji od šest dispozicija mišljenja koje jačaju intelektualno ponašanje učenika. Ove dispozicije se razvijaju kroz rutine razmišljanja, koje je lako naučiti i koje mogu produbiti razmišljanje učenika u učionici. Mladi će biti pozvani da istraže svoj grad i identifikuju oblasti koje se mogu posmatrati kroz pristup „sporog gledanja“: to mogu biti na primer, dela ulične umetnosti, ili zanimljive zgrade ili prirodne oblasti. Zatim će ih omladinski radnici pozvati da primene „rutine razmišljanja“ koje će ih voditi u primeni kritičkog razmišljanja na ono što vide. Ova akcija se takođe može posmatrati kao prilika da mladi ljudi koji žive u marginalizovanim naseljima imaju priliku da izađu iz svog susedstva, shvate šta je iza njega, istraže svoj grad i steknu osećaj vlasništva nad njim. Konačni rezultat će biti priručnik o tome kako implementirati sesije Artful Thinking sa tinejdžerima i mladim odraslima u neformalnom obrazovnom kontekstu.

Project Result 3

PR3: BeAC foto izazov: terenska aktivnost za promovisanje aktivnog građanstva.

Project Result 3

PR3: BeAC foto izazov: terenska aktivnost za promovisanje aktivnog građanstva. Mladi će biti uključeni u fotografski izazov na temu aktivnog građanstva, koji će rezultirati u digitalnoj izložbi, na osnovu vodiča za implementaciju foto izazova kao alata za samorefleksiju i samoprocenu.

Rezultat ovog projekta je vodič za implementaciju foto izazova kao alata za samorefleksiju i samoprocenu koji će se koristiti na kraju njihovog učešća u PR1 i PR2 aktivnostima. Svakog dana, tokom 10 dana, od mladih ljudi uključenih u radionice biće zatraženo da naprave fotografiju koja predstavlja praktičnu primenu veština naučenih tokom sesija, u skladu sa smernicama koje daju fasilitatori za svaki izazov. Učesnici će biti zamoljeni da zabeleže svoja razmišljanja tokom snimanja slika i kasnije učestvuju u strukturiranom intervjuu za prikupljanje fotografija i konačnoj fokus grupi.

Konačno, rezultati svakog od foto izazova biće prikupljeni i izloženi na digitalnoj izložbi koja će biti dostupna u svim partnerskim zemljama kako bi se pomoglo mladim Evropljanima da razmišljaju o primerima aktivnog građanstva. Konačni rezultat će biti priručnik o tome kako implementirati foto izazov sa temom aktivnog građanstva sa tinejdžerima i mladim odraslima u neformalnom obrazovnom kontekstu.

Project Result 4

PR4: podučavanje kritičkom mišljenju kroz filozofiju i umetnost: trening za omladinske radnike kroz kurs e-učenja koji pruža smernice, preporuke i najbolje prakse o tome kako omladinski radnici i njihove organizacije mogu da repliciraju i prilagode BeAC resurse u svom radu.

Project Result 4

PR4: podučavanje kritičkom mišljenju kroz filozofiju i umetnost: trening za omladinske radnike kroz kurs e-učenja koji pruža smernice, preporuke i najbolje prakse o tome kako omladinski radnici i njihove organizacije mogu da repliciraju i prilagode BeAC resurse u svom radu. Onlajn kurs će biti pilot implementiran u svim partnerskim zemljama.

E-učenje će biti izvučeno iz prethodnih rezultata projekta i pilotiranja, i sadržaće praktične informacije o tome kako koristiti rezultate projekta PR1-2-3 u neformalnom okruženju. Ono će uključivati, pored neke osnove o kritičkom razmišljanju, njegovu vezu sa aktivnim građanstvom, i objašnjenje razloga za razvoj različitih intelektualnih rezultata projekta (PR1-2-3), praktične sugestije zasnovane na iskustvu profesionalaca uključenih u pilotiranje o tome kako uspešno implementirati program, koristiti alate i prilagoditi ih kontekstu različitih zemalja. Partneri će nastojati da pokriju kompletan proces implementacije i pruže ključni uvid u to kako razviti, implementirati i evaluirati radionice omladinskih radnika. E-učenje će imati modularni pristup, tako da organizacije mogu da rade kurs korak po korak kako bi razvile potpunu implementaciju, ili mogu da istraže delove koji su im najrelevantniji. E-učenje će imati veoma praktičan pristup, zasnovan na kratkim tekstualnim informacijama, velikoj upotrebi grafikona i drugih dinamičkih šema, korišćenju saveta i svedočenja učesnika, kao i odličnoj upotrebi vežbi, multimedijalnog i grafičkog dizajna.